ČeštinaEnglish (United Kingdom)
 

Studie ekonomického dopadu

PDF Tisk Email

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?


Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt.

 

Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány nejčastěji pro kulturní a sportovní události či organizace, které lákají návštěvníky ze širokého okolí, tzn. nejrůznější festivaly, památky, muzea a galerie, slavnosti, dále sportovní turnaje, soutěže, mistrovství apod.

 

K čemu lze studii ekonomického dopadu využít?

Přínosy studie pro zkoumaný projekt:

· marketingový průzkum návštěvníků – zjištění profilu návštěvníků (cílové skupiny), jejich ekonomické síly, návrhy pro lepší práci s návštěvníky

· vyčíslení ekonomického významu projektu - zjištění dopadu projektu na zvýšení ekonomické aktivity ve městě/regionu

· vyčíslení mediální hodnoty projektu – vypočtení reklamní hodnoty článků a ohlasů v médiích

· evaluace návštěvnosti a návrhy pro další práci s návštěvníky

· fundraising - argumenty pro jednání s poskytovateli dotací, darů, sponzorských příspěvků

· podklad pro jednání se zástupci spolupracujících projektů, příloha k výročním zprávám

· analýza financování – doporučení pro další strategii fundraisingu, návrh možných sponzorů, dotačních titulů a dalších zdrojů příjmů

· public relations, zviditelnění projektu – studie ekonomického dopadu přitahují média

· posílení image – podpora pozitivního vnímání projektu

 

Přínosy studie pro stát:

· vyčíslení příjmů, které projekt přiláká do České republiky (zejména díky zahraničním návštěvníkům a jejich výdajům)

· vyčíslení dopadů projektu na zvýšení ekonomické produkce a zaměstnanosti na území České republiky (dopady na zvýšení celkového obratu, HDP, počtu pracovních míst, mezd či zisků firem)

· výpočet daňových dopadů včetně příjmů do státní pokladny

· marketingový průzkum zahraničních návštěvníků – spokojenost turistů se službami v ČR

· analýza financování projektu – doporučení, jak čerpat finance z různých zdrojů, jak podpořit soběstačnost

· výpočet mediální hodnoty ohlasů v médiích – propagace České republiky jakožto turistické destinace, která má co nabídnout

· další využití výsledků průzkumu a výsledků analýzy: pro koncepci cestovního ruchu a kultury; spolupráce státních institucí a projektu na zvýšení ekonomických dopadů

 

Přínosy studie pro  město a kraj:

· vyčíslení příjmů, které projekt přiláká do města a kraje (zejména díky nemístním návštěvníkům a jejich výdajům)

· vyčíslení dopadů projektu na zvýšení ekonomické produkce a zaměstnanosti na území města a kraje (dopady na zvýšení celkového obratu, HDP, počtu pracovních míst, mezd či zisků firem)

· výpočet daňových dopadů včetně příjmů do městské pokladny (ubytovací a další poplatky města)

· marketingový průzkum návštěvníků – profil návštěvníků, spokojenost se službami ve městě/kraji, důvody návštěvy města/kraje, výdaje utracené ve městě/kraji, návštěva dalších míst v kraji atd.

· event. průzkum mezi místními podnikateli – potvrzení přínosů projektu z jejich pohledu

· analýza financování projektu – doporučení, jak čerpat finance z různých zdrojů, jak podpořit soběstačnost

· výpočet mediální hodnoty ohlasů v médiích – propagace města a kraje díky projektu

· další využití výsledků průzkumu a výsledků analýzy: pro koncepci cestovního ruchu a kultury; spolupráce města, kraje a projektu na zvýšení ekonomických dopadů

 

Přínosy studie pro (potenciální) sponzory:

· marketingový výzkum návštěvníků – přesný profil cílové skupiny

· na základě definice cílové skupiny možnost prezentovat své logo či produkty konkrétní cílové skupině

· po zařazení otázek na sponzory lze zjistit i konkrétní mediální zásah u návštěvníků

· public relations – podpora pozitivního vnímání sponzora

· výpočet mediální hodnoty projektu – kvantifikace prezentace loga sponzora v médiích

 

 

 

Metodika výpočtu ekonomických dopadů


Metoda byla vyvíjena v rámci projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů 2011-2015 Institutu umění - Divadelního ústavu ve spolupráci s Českým statistickým úřadem, Vysokou školou ekonomickou a kanadskou vládou (kde jsou tyto studie běžné) umožňuje vypočítat nejen přímé dopady na celý dodavatelský řetězec, ale i nepřímé včetně multiplikačních efektů.

 

Pomocí dotazníkového šetření mezi návštěvníky akce a následné podrobné meziodvětvové (input-output) analýzy založené na statistikách ČSÚ dokážeme spočítat, jaké mají výdaje návštěvníků dopady na zvýšení produkce (obratu) ekonomiky, HDP, zaměstnanosti, mzdových příjmů, daňových odvodů (DPH, spotřební daň…) v celé české ekonomice. Podobně dokážeme spočítat také ekonomické dopady samotné pořádající organizace, která také svými výdaji "živí" své dodavatele a podporuje regionální i státní ekonomiku.

 

Posudek námi vyvinuté metody pro výpočet ekonomických dopadů od Českého statistického úřadu naleznete zde.

 

Co potřebujeme od zadavatele?

Pro výpočet dopadů a přínosů samotné organizace:

  • strukturu a výši příjmů za sledované období

  • strukturu a výši výdajů za sledované období

Pro výpočet dopadů a přínosů generovaných návštěvníky organizace:

  • strukturu a výši výdajů návštěvníků

  • informace o geografickém původu návštěvníků

  • informace o motivaci návštěvníků, o cíli a délce jejich cesty

 

 

Nejefektivnějším způsobem získání kvalitních dat pro výpočet dopadů a přínosů generovaných návštěvníky je dotazníkové šetření. Naše agentura disponuje velmi zkušeným organizačním a tazatelským týmem, který má zkušenosti se sběrem dat v terénu z velkých kulturních a sportovních akcí, vždy se přizpůsobí okolnostem a také požadavkům zadavatele.